תקנון להשכרת ביגוד ו/או ציוד סקי אאוטסיידרס

תאריך: אוקטובר 2021

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יתנהל השכרת ביגוד ו/או ציוד סקי, לפי העניין. סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ, ח.פ:512072828 (להלן: “החברה”), שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר את התנאים ו/או את המגבלות ו/או את היקף ו/או סוג ההטבה של תקנון זה.
 2. יש לראות בתקנון זה ובהוראות הסכם להשכרת ציוד ו/או ביגוד סקי על נספחיו מסמך אחד מחייב המשלים זה את זה.
 3. השכרת ציוד ו/או ביגוד סקי מותנת בשריון חודש מראש בחנויות להלן:

ת”א-חשמונאים; איירפורט סיטי (אוטסיידרס); הרצליה (קולומביה הרצליה פיתוח-מתחם ONE); נתניה (שבילים נתניה-פולג- Y CENTER); זכרון יעקב (אוטסיידרס-מרכז מסחרי מול זכרון); קריית אתא (אוטסיידרס-קניון שער הצפון); אשקלון (שבילים-מבקיעים).

 1. תקופת ההשכרה עבור ביגוד ו/או ציוד סקי לשימוש בחו”ל הנה עד עשרה (10) יום.
 2. תקופת ההשכרה עבור ביגוד ו/או ציוד סקי לשימוש בתוך ישראל הנה עד שלושה (3) ימים.
 3. איסוף חליפות סקי שהוזמנו דרך חברת סקי דיל בע”מ יתאפשר עד השעה 19:00.
 4. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידועות לו כל הוראות הבטיחות הכרוכות בשימוש בציוד המושכר, לרבות צורת ואופן לבישה, סגירה ועוד.
 5. בעת השכרת ביגוד סקי, הלקוח מכיר בעובדה שתפקודו המיטבי של ביגוד הסקי תלוי בגורמים נלווים שונים שאינם באחריות המשכיר כגון: תנאי מזג האוויר המשתנים ומוצרי מגן משלימים. לפיכך, הלקוח מסיר מראש כל טענה לליקוי לכאורה בתפקוד הציוד המושכר, וגם אם תהיה טענה כזאת, לא תעמוד לו הטענה כעילה לקיזוז תשלומים או החזרי תשלום כלשהם.
 6. הלקוח מצהיר כי ערך ביטוחים מתאימים לפעילות האמורה, וכי ביטוחים אלו כוללים הוראה לפיה המבטח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין פגם בציוד ו/או כל טענה אחרת.
 7. החברה מתחייבת לספק חליפות סקי ו/או ציוד סקי על-פי המידות המלאות בטבלה בלבד (טופס הנחיות להשכרת ציוד וביגוד סקי). אין התחייבות לצבע החליפה או למותג אותו יקבל הלקוח.
 8. לא יינתן להחליף מידה של פריט מהחליפה ו/או מציוד הסקי ביום איסוף החליפה.
 9. בעת קבלת הציוד המושכר, יפקיד הלקוח בידי החברה תעודה מזהה ופרטי כרטיס אשראי אשר ישמש כבטחון. הלקוח מסמיך את החברה לחייב את האשראי במידה והציוד ו/או הביגוד סקי לא יוחזר כאשר הוא תקין ועומד בהוראותיו של תקנון זה.
 10. נוסף לכך, לצורך הבטחת התחייבות הלקוח כלפי החברה לפי תנאי ההתקשרות בהסכם להשכרה ציוד וביגוד סקי, יחתום הלקוח על שטר חוב, או יפקיד שיק ביטחון לפקודת החברה במעמד התשלום (“בטוחה”).
 11. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהציוד המושכר הנו ציוד משומש המשמש להשכרה ולא ציוד חדש, וכי הוא נועד לשימוש פרטי ואישי בלבד, ולא ניתן להעברה לצדדים שלישיים.
 12. הציוד ו/או ביגוד סקי שיימסר יהא בהתאם למלאי הזמין במועד ההשכרה.
 13. הלקוח מתחייב לשמור על הציוד ו/או הביגוד המושכר ומצהיר כי ידוע לו שבאחריותו לדאוג לאחזקה השוטפת ולתקינותו של הציוד ו/או הביגוד המושכר במהלך תקופת ההשכרה, ועליו להחזיר את הציוד ו/או ביגוד המושכר בתום תקופת ההשכרה כאשר הציוד שלם ללא כל פגיעה, כשהוא נקי. עוד ידוע לו שבגין אובדן ו/או גניבת הציוד המושכר ו/או במידה והציוד לא יוחזר כאשר הוא שלם, תקין ובמצב בו נמסר ללקוח, הוא ישפה את החברה בעלות הציוד בהתאם למחירון לצרכן, וככל שלא יעשה כן, החברה תהא רשאית לממש את הבטוחה שהעמיד לטובת החברה. מובהר בזאת, כי החברה לא תהא אחראית ולא תשא באחריות כלשהי במקרה של אובדן ו/או גניבה של הציוד המושכר.
 14. בעת קבלת הציוד ו/או הביגוד המושכר, יפקיד הלקוח בידי החברה תעודה מזהה ופרטי כרטיס אשראי אשר ישמש כבטחון. הלקוח מסמיך את החברה לחייב את האשראי במידה והציוד ו/או הביגוד סקי לא יוחזר כאשר הוא תקין ועומד בהוראותיו של תקנון זה.
 15. החזרת ציוד ו/או ביגוד הסקי תהיה בסניף בו בוצעה ההשכרה בלבד.
 16. הלקוח יחזיר את ביגוד הסקי כשהוא שלם, תקין ולאחר כביסה (יש לכבס את הביגוד בטמפרטורה של 30 מעלות, ללא מרכך לפי הוראות היצרן. אין לעשות שימוש במייבש כביסה). למען הסר הספק, ביגוד לא מכובס לא יתקבל בחנות.
 17. החזרת הציוד בשלמותו במועד הנקוב לעיל, הינה באחריות הלקוח בלבד. הלקוח מצהיר כי ידוע לו, שככל שלא יחזיר את הציוד המושכר בזמן הנקוב לעיל, הלקוח צפוי לקנס בסך 100 ₪ בגין כל יום איחור. מובהר, כי החזרה טרם הזמן אינה מזכרה את הלקוח בהפרשים ו/או החזר כספי כלשהו. הלקוח מוותר על כל טענה בדבר סיכול החוזה בשל איחורים שאינם בשליטתו ו/או באחריותו, לרבות עקב מגפת הקורונה.
 18. במידה והציוד ו/או ביגוד הסקי אבד ו/או נגנב ו/או ניזוק כתוצאה משימוש לא סביר שאינו מאפשר שימוש נוסף, יישא הלקוח בעלות החלפת הציוד כפי שמופיע במחירון החנות (מחירון הצרכן), כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק. במקרה שבו הציוד ניזוק אך ניתן לתקנו, ישלם הלקוח את עלות התיקון אך לא פחות מסכום של 50 ₪.
 19. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין או סוג שהם שיגרמו ללקוח ו/או לכל אדם אחר בגין הפעילות הספורטיבית ו/או השימוש בציוד המושכר. משכך, הלקוח משחרר בזאת באופן גמור, סופי ומוחלט את החברה, עובדיה, נושאי משרה ובעלי תפקיד בה, וכל מי שבא מכוחם ו/או מטעמם מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכל הפסד, הוצאה ונזק, לרבות נזק גוף, רכוש מכל מין וסוג שהוא או מוות, שעלולים להיגרם לו ו/או למי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מוותר על כל זכויותיו, דרישותיו, טענותיו ותביעותיו, מכל מין וסוג שהוא, נגד מי מהם, והוא יהיה מנוע להעלותן בכל עניין שהוא.
 20. אם החברה תידרש לשלם דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהן הנובעים מהעילות האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו”ד, מתחייב הלקוח לשפות את החברה במלוא הסכומים שתידרשנה הנ”ל, מיד עם קבלת דרישתה הראשונה.
 21. כל עניין הנוגע לשימוש בציוד המושכר יהא כפוף לדין הישראלי, והסכמות הבלעדית לדון בעניינים אלה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים לפי הדין.
 22. ביטול עסקה: שירות השכרת ציוד סקי שהוזמן מראש ניתן לבטל תוך 14 יום מיום הזמנת השירות/העסקה. הודעת הביטול תשלח בכתב, כגון בפקסימיליה או כהודעת דואר אלקטרוני. מומלץ באמצעות שליחת דואל אלקטרוני בצירוף מספר טלפון. החברה תהיה רשאית לנכות מסכום ההחזר הכספי לצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
 23. אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.
 24. לקבלת מידע ולבירור פרטים, לרבות קבלת מענה לשאלות בכל עניין הקשור לתקנון זה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-6557555, בפקס: 03-6557556 או לשלוח דואר לכתובת: [email protected]
 25. בכל מקום בו נוקט ההסכם בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.

לקוחות יקרים, בעקבות המצב- נשמח לאפשר לכם לעשות שימוש בנקודות בקנייה אונליין (כמפורט בתקנון).
אנא הקפידו למלא את פרטיכם ובסיום ההזמנה- בחרו באמצעי תשלום מולטיפס.
צוות האתר יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי על מנת להשלים את החיוב באמצעות עסקה טלפונית.
בכל שאלה – ניתן לפנות במייל [email protected]