על הפריטים המשתתפים מקטגורית ציוד וקמפינג

הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

החברה“: סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ, ח.פ 512072828, רח’ שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

התקנון“: תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

“חנויות החברה”: חנויות Outsiders ו-“שבילים” בישראל המופיעים ברשימת החנויות באתרי האינטרנט אשר כתובתם: www.columbia.co.il וwww.outsiders.co.il-. לא כולל חנויות עודפים.

“אתר האינטרנט”: אתר האינטרנט אוטסיידרס שכתובתו www.outsiders.co.il לא כולל פריטי עודפים.

המבצע“: קנה אוהל מסדרת אטלס וקבל 250 ₪ הנחה לקניית אחד או יותר מהפריטים המשתתפים והמוגדרים בקטגוריית ריהוט וציוד קמפינג והכל בהתאם לתנאי תקנון זה.

משתתף/לקוח“: בחנויות החברה – חבר מועדון, או מצטרף חדש למועדון בלבד ואשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה. באתר האינטרנט – משתתף שעמד שעמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובתקנון אתר האינטרנט יהיה רשאי להשתתף במבצע זה.

תקופת המבצע“: מיום 22.6.2022 עד 30.6.2022 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

הפריטים המשתתפים במבצע“: אוהל מסדרת אטלס מבית אצטק והפריטים המשתתפים והמוגדרים ברשימת המק”טים המופיעים בנספח 1 לתקנון זה.

מלאי מינימום“: פריטים שהוקצו למבצע 300 יח’ אוהלים. 500 יח’ מהפריטים המשתתפים בהתאמה בחנויות ובאתר.

תקנון המבצע“: תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

תנאי המבצע

קנה אוהל מסדרת אטלס וקבל 250 ₪ הנחה לקניית אחד או יותר מהפריטים המשתתפים והמוגדרים בקטגוריית ריהוט וציוד קמפינג  כמופיע ברשימת המק”טים בנספח 1 לתקנון זה. דוגמא להמחשה: לקוח רכש אוהל אטלס בסך 500 ₪ והוסיף לקנייה פריט המשתתף במבצע שמחירו המלא-מחיר צרכן הינו 300 ₪, במקרה זה ישלם הלקוח עבור הפריט המשתתף 50 ₪ ועבור האוהל 500 ₪.

למימוש חד פעמי במעמד העסקה בקופת הסניף. מוגבל לעסקה אחת בלבד. לא יינתן  החזר ו/או שווה כסף של הטבה כלשהי ו/או שוויה על ההפרש במקרה שההטבה לא מומשה במלואה. דוגמא המחשה בלבד: לקוח רכש אוהל אטלס בסך 500 ₪ ובחר שלושה מוצרים המשתתפים במבצע בסך של 200 ₪ (לא מימש את ההטבה במלואה).

לא ניתן למימוש על פריטים אחרים שלא משתתפים במבצע.

לא ניתן לצבירה. מימוש בעסקה אחת.

ההנחה תחושב ממחיר צרכן מלא (לפני הנחת מועדון).

ללא כפל מבצעים, הנחות,  הטבות, הצטרפות.

לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון.

לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.

ביטול עסקה פרונטאלי

בחנויות – עסקה פרונטלית בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט. בעסקת אינטרנט (“מכר מרחוק”) בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והכל כמפויע באתר אוטסיידרס ברובריקת “ביטול עסקה”.

החלפות בהתאם למדיניות החברה

ככל שלא עומדת לצרכן זכות ביטול העסקה על פי תקנות ביטול עסקה, באפשרות הצרכן להחליף את המוצר בהתאם למדיניות החברה כמפורסם בשלט מדיניות החלפה והחזרות שלא עקב פגם הנמצאת בסמוך לקופה וחשבונית הדיגיטלית שנשלחה ללקוח (אם הצטרף לשירות חשבוניות דיגיטליות למכשיר הנייד) וברובריקת החלפות והחזרות באתר אוטסיידרס.

שונות

המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.

החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.

החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 

נספח 1 – הפריטים המשתתפים במבצע המקנים הנחה בסך 250 ₪

מק”ט
1000021
1000062139
2000080
200051022
200051032
200051233
200051234
200051300
200051400
200051516
200051HI022
200051HI032
200051HI233
200052300
200052400
200053160
200053200
200110002
200110032
200110080
200111002
200111018
200111032
200111080
200111232
200112002
200112018
200112032
200112080
200112232
200113080
200114080
200114200
20014200
BT20161015021
BT20161015538
BT20161015691
CART1001996
CART2001996
CART2002996
CART2003016
CART2004139
CLR1011052
CLR1021052
CLR1022052
CLR1023052
CLR1024052
CLR1031052
CLR1032052
CLR201002
CLR201080
CLR201100
CLR202002
CLR202080
CLR202100
CLR203002
CLR203080
CLR203100
CLR204165
FUR1001300
FUR1001760
FUR1002002
FUR1002080
FUR1003002
FUR1004055
FUR1011010
FUR1011055
FUR1012010
FUR1012055
FUR1013036
FUR1013080
FUR1013228
FUR1013760
FUR2001031
FUR2001221
FUR2002030
FUR2002049
FUR2002222
FUR2002225
ODT1801322030
ODT1801342030
ODT1801362030
PPKCLR102PP
PPKCLR103PP
TNT1011212
TY12060055
TY12060100
1-16850464
1-16970-08-79
1-99506-01-79
1380CO400
1385CO400
1385CO431
1397COBLU019
1397COBLU425
1000288036
1000288204
1000288463
200055039
200055139
200055205
200055206
200056039
200056139
200056205
200056206

לקוחות יקרים, בעקבות המצב- נשמח לאפשר לכם לעשות שימוש בנקודות בקנייה אונליין (כמפורט בתקנון).
אנא הקפידו למלא את פרטיכם ובסיום ההזמנה- בחרו באמצעי תשלום מולטיפס.
צוות האתר יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי על מנת להשלים את החיוב באמצעות עסקה טלפונית.
בכל שאלה – ניתן לפנות במייל service@outsiders.co.il