תקנון מועדון אאוטסיידרס

תקנון מועדון לקוחות- חברת סער א.ת יזמות ומסחר בע”מ

זהות בעל המאגר: 512072828

מס’ המאגר: 700061017

כללי

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של רשתות Columbia, Outsiders ו- “שבילים” (להלן: “המועדון” ו- “הרשתות”, בהתאמה), המופעל על ידי חברת סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ (להלן: “החברה“).
 2. המצטרף למועדון מקבל על עצמו, את הוראות תקנון זה במלואן ללא סייג, לרבות כל שינוי שיחול בהן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומתחייב לנהוג על פיהן.
 3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ויש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.

הצטרפות וחברות במועדון

 1. כל אדם רשאי להצטרף כחבר המועדון, ובלבד שהינו כשיר על פי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטינים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, ומבקשים להתקבל כחברי מועדון, נדרשים להמציא אישור בכתב מטעם הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם, בדבר הסכמתם להוראות תקנון זה, ואחריותם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, של הקטין, במסגרת החברות במועדון.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר מועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עינה בלבד.
 3. החברות במועדון מותנית בין היתר, במילוי טופס הצטרפות הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, תאריך לידה, תעודת זהות, מספר טלפון נייד, דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת, חתימה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור ע”י החברה. לחברה שמורה הזכות להוסיף לטופס שדות נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יודגש כי לא ניתן להצטרף למועדון ללא מספר תעודת זהות.
 4. יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההצטרפות  הינה על המבקש להצטרף אשר מתחייב  למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. המצטרף למועדון מודע לכך שלא חלה עליו כל חובה להצטרף למועדון, וכי הוא עושה זאת מרצונו החופשי.
 5. למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, חתימת המצטרפים על גבי טופס ההצטרפות, במסגרתו נותנים את הסכמתם לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לחברה לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות אחרות.

יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של החברה וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה ע”פ חוק הפרטיות , תשמ”א- 1981

דמי הצטרפות ודמי חידוש:

 1. “דמי הצטרפות” – עבור דמי הצטרפות למועדון, ישלם המצטרף סכום חד פעמי בסך של 50 ₪, אשר יקנו למשלם חברות במועדון, בכפוף לאמור בתקנון זה. התשלום בגין חברות במועדון יהיה במזומן או בכרטיס אשראי או בכרטיס מתנה של החברה שנטען ברשתות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם. 9.1 החברה רשאית להחליט כי הרישום למועדון באתר בלבד יהיה ללא תשלום ולתקופה של שנה בלבד.

10.חבר מועדון המעוניין לבטל את החברות במועדון, יפנה לצורך כך לאחת מחנויות הרשת בה ביצע את ההצטרפות למועדון. ביטל החבר את חברותו במועדון בתוך 14 יום ממועד ההצטרפות – יהיה זכאי להחזר בגובה דמי ההצטרפות, וזאת בתנאי שלא עשה כל שימוש בהטבת ההצטרפות (אשר תושב לחברה) ו/או בהטבה כלשהי מהטבות המועדון. מובהר, כי ביטול החברות במועדון לאחר 14 יום ממועד ההצטרפות לא תזכה את החבר בהשבת דמי ההצטרפות.

11.ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות (המצורף כנספח א’ לתקנון זה) באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מסירתו לאחת מהחנויות המופעלות על ידי החברה ו/או עבורה, ותשלום דמי ההצטרפות כמפורט לעיל.

12.החברות במועדון והזכאות להטבות הניתנות לחבר מועדון תיכנסנה לתוקף החל ממועד ההצטרפות למועדון, ובהתאם למפורט בתקנון זה, ועמידתו בתנאים המפורטים לעיל.

השימוש בחברות המועדון:

 1. החברות במועדון הינה של חבר המועדון באופן אישי ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, אלא בכפוף לאישורה של החברה ו/או מי מטעמה.
 2. השימוש בהטבות הניתנות לחברי המועדון מותנה בציון מספר תעודת הזהות של חבר המועדון.
 3. בחברות המועדון ניתן יהיה לעשות שימוש בכל סניפי הרשתות, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 הטבות לחברי המועדון

 1. חברי המועדון ייהנו מהנחה קבועה של 7% ממחיר המחירון במעמד הקנייה, למעט חנויות/פריטי עודפים, סופי עונה ומבצעים כלשהם, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. החברות במועדון מקנה זכאות להנחה ברכישת מוצרים מסוימים בחנויות הרשתות, הטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, והכל – לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.
 3. החברה תהא זכאית לשנות את שיעור ההנחות המפורטות לעיל, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. תכנית המועדון אינה מאפשרת כפל מבצעים, הטבות והנחות מועדו
 5. גם בעניין הטבת ההצטרפות לא יינתן כפל מבצעים והטבות. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את מהות ו/או גובה הטבת ההצטרפות מפעם לפעם.
 6. החברה אינה מתחייבת לתת את אותן ההנחות לכלל חברי המועדון, והיא רשאית להחליט על פי שיקול דעתה באילו חנויות מבין החנויות המופעלות על ידה ו/או עבורה, יינתנו הטבות לחברי מועדון הלקוחות.
 7. באחריות חבר המועדון לעדכן את החברה (בין היתר באמצעות חנויות הרשתות) בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו בדבר מבצעים והטבות. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.
 8. החברה רשאית, אך אינה חייבת, להודיע לחברי המועדון על אפשרות למימוש הטבות כלשהן בכל דרך, כפי שתמצא לנכון. באחריותו של חבר המועדון המבקש לממש את ההטבות להתעדכן באתר האינטרנט של החברה ו/או הרשתות באופן רציף, והחברה ו/או מועדון ו/או הרשתות לא יישאו בכל אחריות, מכל סוג שהוא, בקשר עם אי מימוש הטבות בידי חבר המועדון, מכל סיבה שהיא.
 9. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להגביל מעת לעת או לבטל בכל עת ובכל שלב את ההטבות ו/או המבצעים הניתנים לחברי המועדון, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בשל טעות ו/או כח עליון וכן בשל התנהגות לא נאותה ו/או לא חוקית ו/א הפרת הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש הספציפיים להטבות בידי חבר המועדון. למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת להודיע לחברי המועדון על שינוי או הגבלה או ביטול כאמור.
 10. השימוש בחברות במועדון ובהטבות הניתנות מכוחה, הינם על אחריות חבר המועדון בלבד ובשום מקרה החברה ו/או המועדון ו/או הרשתות ו/או מי מטעמן, לא יהיו אחראים לכל הוצאה ו/או נזק, מכל סוג, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (ובכלל זה הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או אבדן הזדמנויות), שייגרמו בגין השימוש ו/או אי השימוש במועדון ו/או בהטבות הניתנות (ככל שניתנות) מכוחו, תהא עילת התביעה אשר תהא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי בכל מקרה בו תיקבע אחריות החברה ו/או המועדון ו/או הרשתות ו/או מי מטעמן, מכל סיבה שהיא, לא תעלה אחריותם המשותפת של גורמים אלה על סך התמורה ששילם חבר המועדון באופן ישיר בגין ההטבה שבעטיה נקבעה אחריות כאמור, ככל שתיקבע.

ביטול חברות

 1. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות במועדון לכל חבר לאלתר, לרבות אך לא רק במקרים הבאים: (א)חבר מועדון שמולו מנהלת החברה ו/או מטעמה הליכים משפטיים כלשהם; (ב) חבר מועדון שאמצעי התשלום שמסר לא כובד על ידי הבנקים, חברות אשראי וכיוצא באלה; (ג) חבר שעשה שימוש לרעה בחברותו במועדון.
 2. חבר מועדון יהיה זכאי לסיים חברותו במועדון באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה, וחברותו במועדון תבוטל החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעת הסיום כאמור.
 3. בכל מקרה, במהלך תקופת החברות במועדון ולאחר סיומה, לא תקום לחבר המועדון, מכל סיבה שהיא, כל זכות לקבלת ו/או להחזרת כסף ו/או שווה כסף של הטבה כלשהי ו/או שוויה, בין אם מומשה על ידו ובין אם לאו, אלא בהתאם לאמור בכל דין.

הסכמה לקבלת חומר פרסומי ושיווקי ושימוש במידע

 1. חתימה על טופס ההצטרפות למועדון מהווה הסכמה מפורשת מצד חבר המועדון לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה ו/או גורמים אחרים מטעמה ביחס לשירותים או הטבות, אשר יישלחו לחבר המועדון באמצעי מדיה שונים לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות טקסט, הודעות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומאטי וכיוב’ (“הודעות”), וכן לצורך ניהול ותפעול מועדון הלקוחות, ביצוע ניתוחים והערכות בנוגע לדפוסי ומהות השימוש במועדון ו/או של חברי המועדון, שיפור השירותים הניתנים בידי החברה ופעולות שיווק נוספות.
 2. חבר המועדון מסכים בזאת באופן מפורש כי השימוש בפרטיו כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 3. המצטרף רשאי לבטל את הסכמתו זו ולהימחק מהמאגר בכל עת, על ידי משלוח הודעה בכתב לכתובת : השרון 3, ת.ד 1080, איירפורט סיטי 7019900 או בדואר אלקטרוני [email protected], ולחילופין באמצעות הסרה בלינק המצורף ל- sms או לניוזלטר, ככל שיישלחו.

שונות

 1. המועדון והחברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון בפועל, יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד למועד שינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
 2. חבר המועדון מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה על ידי חבר המועדון ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד שלישי כלשהן, על ידי חבר המועדון.
 3. החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, בכל עת, לרבות לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 4. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.
 5. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
 6. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.
 7. מידע ופרטים נוספים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון, ניתן יהיה לקבל באמצעות פנייה לשירות הלקוחות: בטלפון – 03-6557555 או בפקס – 03-6557556.

 

תקנון זה עודכן לאחרונה ביום: 7.1.2018

 

 

 

 

לקוחות יקרים, בעקבות המצב- נשמח לאפשר לכם לעשות שימוש בנקודות בקנייה אונליין (כמפורט בתקנון).
אנא הקפידו למלא את פרטיכם ובסיום ההזמנה- בחרו באמצעי תשלום מולטיפס.
צוות האתר יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי על מנת להשלים את החיוב באמצעות עסקה טלפונית.
בכל שאלה – ניתן לפנות במייל [email protected]