תקנון תחרות ״שבילמאניה״ אאוטסיידרס
 1. פתח דבר
  • סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ מכריזה בזאת על עריכת פעילות בשם “שבילמאניה” בעמוד הפייסבוק של החברה; פעילות אשר תזכה את הזוכים בה בפרסים כהגדרתם להלן, הכל בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות בתקנון זה על כל חלקיו (להלן: “הפעילות” ו/או “התחרות“).
  • המשתתף כהגדרתו להלן, מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. השתתפות בפעילות מעידה על הסכמתו המלאה והחופשית של המשתתף להשתתף בפעילות בהתאם להוראות תקנון זה.
  • הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו.
  • תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן התקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 2.  הגדרות
  • “עורכת הפעילות” ו/או “החברה” – סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ, ח.פ 512072828, מרח’ השרון 3, ת.ד 1080, קריית שדה התעופה, החברה הינה היבואנית הרשמית של המותג Columbiaבישראל והינה הבעלים של רשתות נוספות, בין היתר, Outsiders ו-‘שבילים’ בתחום ציוד טיולים, ביגוד והנעלה והינה זו שמפעילה את דף הפייסבוק, כהגדרתו להלן.
  • דף הפייסבוק” – עמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות, להלן בכתובת:

https://he-il.facebook.com/pages/category/Shopping—Retail/Outsiders-230945073904020/

יובהר, החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות כל עת, כולה או חלקה, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא מתן הודעה מראש.

 1. זכאות השתתפות

כל אדם אשר עונה על התנאים המצטברים כדלקמן:

 1.   הפעילות; תחרות
  • במהלך תקופת הפעילות, תפרסם עורכת הפעילות פוסט ייעודי בעמוד הפייסבוק של החברה ובו יינתן תיאור של התחרות והזמנת המשתתפים להשתתף בה (להלן: “הפוסט“).
  • על המשתתפים בפעילות לתייג בפוסט במהלך תקופת התחרות, חבר פייסבוק אשר לדעתם יכול להיות הפרטנר/ת המושלם/ת לטיול בשביל ישראל (להלן: “התיוג“). כל משתתף רשאי לבצע תיוג אחד בלבד בכל תקופת פעילות.יובהר, הזכייה הינה חד פעמית, משתתף שזכה בפרס אחד לא יוכל לזכות שוב בתחרות.
  • בכל מקטע תחרות כהגדרתו לעיל במהלך תקופת הפעילות, תתקיים תחרות ביחס לתיוגים שהועלו על-ידי המשתתפים באותו מקטע תחרות.
 2. בחירת זוכה
  • ביום האחרון לכל מקטע תחרות בשעה 15:00, תבחר החברה זוכה בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: “הזוכה השבועי“), והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מבלי שתידרש לנמק את החלטתה. החלטה זו תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
  • המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה של הזוכה בתחרות.
 3. קבלת הפרס; התנאים למימושו והגבלות
  • שמות הזוכים יתפרסמו בעמוד הפייסבוק של החברה. כמו כן, החברה תשלח לזוכה השבועי הודעה פרטית בפייסבוק ובה הודעה על זכייתו בפרס (להלן: ההודעה“). יובהר, כי החברה תבצע שלושה (3) ניסיונות ליצירת קשר עם כל זוכה בפרס באמצעות שליחת הודעה כאמור וזאת במשך ארבעה (4) ימים לאחר הזכייה. הניסיונות יתפרסו באופן סביר בין השעות 17:00-9:00. לא יבוצעו ניסיונות במהלך יום השבת וימי חג.
  • במידה שהזוכה לא ייצור קשר כאמור, או במידה שמסיבה כלשהי תישלל זכייתו של הזוכה, יועבר הפרס למשתתף חדש שעומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ואשר יבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
  • קבלת הפרס כפופה להצגת תעודת מזהה והכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של החברה לפיו הזוכה קיבל את הפרס. הזוכה בפרס יחתום על אישור קבלתו. חתימת הזוכה בפרס על אישור קבלת הפרס מהווה אישור סופי למילוי כל התחייבויות החברה כלפי הזוכה בפרס, והזוכה פוטר בזה את החברה ו/או מי מטעמה מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור במימוש הפרס. חובת החברה ו/או מי מטעמה על הפעילות מתמצה בהענקת הפרס כהגדרתו בתקנון זה לזוכה, בכפוף להוראות התקנון זה.
  • רישומי החברה בקשר לזכייה בפרס, לרבות ההודעה שנשלחה לזוכה כאמור לעיל ו/או הפרטים שנמסרו על-ידי המשתתף, ובכלל זה מספר הטלפון, כתובת דוא”ל יהוו ראיה חלוטה לאמור בהם.
  • ידוע לזוכה והוא מסכים כי החברה רשאית לעשות שימוש בשמו, פרטיו ותמונתו (להלן: “פרטי הזוכה בפרס“)לצורכי פרסום וקידום מכירות באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה, ללא כל תשלום, בכל אמצעי המדיה הכתובה ו/או האלקטרונית. מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לצלם ו/או לפרסם כלל את פרטי הזוכה בפרס במדיות שצוינו לעיל.
  • במקרה בו הזוכה לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הזכייה בכל מקרה בו יסתבר כי המשתתף השיג את הזכייה בדרכי רמייה ו/או הפר איזו הוראה מהוראות תקנון זה ו/או פעל באמצעים שאינם כשרים וראויים גם אם היה זוכה אף ללא המעשה לעיל ו/או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
  • כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, אם יידרש לכך על פי הדין בקשר עם הזכייה או הפרס תהיה באחריות הזוכה בפרס ועל חשבונו בלבד. החברה תהיה רשאית לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכים ו/או ניכוי מס במקור.
  • הפרס הינו אישי ואינו ניתן להסבה או מכירה או העברה או המרה בשווי ערך אחר או בכל דרך אחרת.
  • לא תינתן כל תמורה ו/או פיצוי במקרה של אובדן או גניבת הפרס.
 4. ויתור ופטור מאחריות; קניין רוחני
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, בין בכתב ובין בעל פה /או בכל אמצעי פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • המשתתף בפעילות מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את החברה, עובדיה או כל מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לפרס, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי כל משתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכח עליון, מלחמה, שביתה, אפידמיה, התקפת סייבר, קבצים הרסניים, וירוסים, שיבושים, מעשי טרור, או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת החברה במישרין ו/או בעקיפין לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל או לשנות חלקים בפעילות על פי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט במקרה בו, אך לא רק, יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, הפרעה או מניעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף ו/או מכל סיבה מהותית אחרת.
  • החברה תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים, וכן כל פגיעה בפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או כל דין, לרבות בקשר עם העלאת פרטי המשתתפים ופרסום פרטיהם. האחריות כולה חלה על המשתתפים בפעילות באופן בלעדי ומוחלט. כמו כן, כל הזכויות בקשר עם הפעילות, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי והמוחלט לחברה והחברה תהיה רשאית לעשות בתכנים אלו שימוש בכל דרך שתראה לנכון.
  • המשתתף מצהיר ומסכים כי יהיה עליו לשפות ו/או לפצות את החברה מייד עם קבלת פנייתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו.
 5. שונות
  • הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לעניין תקנון זה (להלן: “מחלוקת“), תהיה אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.
  • מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, החברה תהא רשאית לשנות, מעת לעת את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את המשתתפים לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהיה זה המצוי במשרדי החברה כאמור לעיל ובדף הפייסבוק של החברה, לרבות בקישור אל דף נחיתה, לפי העניין.
  • מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על מבקר ו/או גולש בדף הפעילות.
  • למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ואינה תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש”ז-1977.
  • התחרות אינה בחסות ו/או בעידוד ו/או מימון ו/או בניהול חברת פייסבוק ו/או מי מטעמה. כמו כן, חברת פייסבוק אינה צד בתחרות והיא משוחררת מכל אחריות משפטית.

סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ

 

לקוחות יקרים, בעקבות המצב- נשמח לאפשר לכם לעשות שימוש בנקודות בקנייה אונליין (כמפורט בתקנון).
אנא הקפידו למלא את פרטיכם ובסיום ההזמנה- בחרו באמצעי תשלום מולטיפס.
צוות האתר יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי על מנת להשלים את החיוב באמצעות עסקה טלפונית.
בכל שאלה – ניתן לפנות במייל [email protected]